ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน วิศวกรวิชาชีพ (2) 7 - 2708 สังกัด ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2708 สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้การ รับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ 001 นายศราวุธ ถนอมมิตร
เลขประจำตัวสอบ 002 นายวิชิต ศรีวิลัย
เลขประจำตัวสอบ 003 นายกังวานไกล ผิผ่วนนอก

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารับการสอบข้อเขียนในวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ขั้น 3 ห้อง I- 314 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 02-649-5000 ต่อ 27074 หรือ 27084

 

ที่มา : ข่าวและกิจกรรม มศว

Print
Tags:

หมวดหมู่