รายงานการประเมินตนเอง

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

ข้อมูลติดต่อ

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษางานนโยบายและแผน
ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ การศึกษา (รักษาการแทน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำคุณ ศรีสนิท

Phone : 02-649-5000 Ext. 27556
E-mail : namkhun@g.swu.ac.th

หัวหน้างานนโยบายและแผน
นายณัฐพล พุ่มชุมพล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

Phone : 02-649-5000 Ext. 27052
E-mail : nutthaphon@g.swu.ac.th

นางสุมาลี เกลียวทอง
นักวิชาการศึกษา

Phone : 02-649-5000 Ext. 27076
E-mail : sumaleek@g.swu.ac.th