ประวัติคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในขณะที่ประเทศไทย มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในอัตราสูง การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนวิศวกรที่มีคุณภาพในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงมีแผนขยายการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสนองความต้องการของประเทศ โดยการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ขาดแคลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2535 และในอีกสามปีต่อมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ย้ายมาตั้งอยู่ในพื้นที่ในส่วนขยายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ตั้งอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีสภาพแวดล้อมเขียวขจี และเป็นศูนย์กลางการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความรู้ ฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตสำหรับการประกอบอาชีพ โดยการเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยพื้นฐานด้านวิศวกรรม พร้อมกับเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ คณะวิศวกรรมศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูง ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ และมีความสามารถในการบูรณาการการศึกษา เทคโนโลยี การวิจัย และการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม นิสิตจึงมีโอกาสได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการวิจัย และได้รับประสบการณ์จริงจากคณาจารย์ของเรา นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศจะได้รับการฝึกฝนทักษะและความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม ได้เรียนรู้จากกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม การทำโครงงานวิศวกรรม การนำเสนอผลงานทางวิชาการ รวมถึงการนำความรู้ไปใช้ในการบริการชุมชนที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ในแต่ละปีการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดูแลนิสิตและผลิตบัณฑิตจนจบการศึกษา เป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี มีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นับพันคนและทำงานในแวดวงอุตสาหกรรม เพื่อนำความรู้ที่ได้ศึกษามาถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งในสาขาวิชาวิศวกรรมควบคุม และสาขาสหวิทยาการที่หลากหลาย คณาจารย์และศิษย์เก่าของเรามีชื่อเสียงในด้านการช่วยเหลือสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมใหม่ ๆ