ช่องทางติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์

กรณีมีปัญหาการใช้งาน SWU Account บัวศรีไอดี , GAFE Account (@g.swu.ac.th) ,Office365 Account (@m.swu.ac.th) สามารถติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ที่

  • helpdesk@g.swu.ac.th
  • Facebook https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
  • Messenger m.me/SWUComputerCenter
  • โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 15045 สำหรับประสานมิตร และ 21125 สำหรับองครักษ์ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)

ข้อมูลติดต่อ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา (รักษาการแทน)
ผศ.ดร.นำคุณ ศรีสนิท

Phone : 02-649-5000 Ext. 27556
E-mail : namkhun@g.swu.ac.th

อาจารย์ ดร.สมภพ แสงผึ้ง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (รักษาการแทน)
อาจารย์ ดร.สมภพ แสงผึ้ง

Phone : 02-649-5000 Ext. 27067
E-mail :  sompops@g.swu.ac.th

หัวหน้างานบริการการศึกษา
นายธงชัย โสมณวัฒน์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

Phone : 02-649-5000 Ext. 27556
E-mail : thongcha@g.swu.ac.th
 


นางสาวลินดา พร้อมสินทรัพย์
นักวิชาการศึกษา

Phone : 02-649-5000 Ext. 27557
E-mail : lindapb@g.swu.ac.th


(ช่วยงานวิศวกรรมนานาชาติ)
นายสมภพ บุญนาศักดิ์
นักวิชาการศึกษา

Phone : 02-649-5000 Ext. 12841
E-mail : sompop@g.swu.ac.th


(ช่วยงานวิศวกรรมนานาชาติ)
นางพะเยาว์ บุญโฉม
นักจัดการงานทั่วไป

Phone : 02-649-5000 Ext. 27122
E-mail : payaow@g.swu.ac.th