ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 -0926 สังกัด สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 -0926 สังกัด สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง "การเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน"
โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง "การเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน"

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง "การเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน"

Prof. Dr. Amit Prashant Dean, Research and Development, and BIS Standardization Chair Professor, Dept. Civil Engineering Indian Institute of Technology Gandhinagar ประเทศอินเดีย เยี่ยมชมคณะ
Prof. Dr. Amit Prashant Dean, Research and Development, and BIS Standardization Chair Professor, Dept. Civil Engineering Indian Institute of Technology Gandhinagar ประเทศอินเดีย เยี่ยมชมคณะ

Prof. Dr. Amit Prashant Dean, Research and Development, and BIS Standardization Chair Professor, Dept. Civil Engineering Indian Institute of Technology Gandhinagar ประเทศอินเดีย เยี่ยมชมคณะ

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5510 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5510 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 1275 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 1275 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ สายหยุดทอง ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์  สายหยุดทอง ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ สายหยุดทอง ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร

รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา บุณยวานิชกุล ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร
รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา บุณยวานิชกุล ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร

รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา บุณยวานิชกุล ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร

นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก “Princess Srisavangavadhana College of Medicine, Chulabhorn Royal Academy”
นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก “Princess Srisavangavadhana College of Medicine, Chulabhorn Royal Academy”

นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก “Princess Srisavangavadhana College of Medicine, Chulabhorn Royal Academy”

ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ยื่นจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง ระบบและกระบวนการสอบเทียบอุณหภูมิสำหรับเครื่องมือแพทย์ประเภทตู้
ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ยื่นจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง ระบบและกระบวนการสอบเทียบอุณหภูมิสำหรับเครื่องมือแพทย์ประเภทตู้

ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ยื่นจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง ระบบและกระบวนการสอบเทียบอุณหภูมิสำหรับเครื่องมือแพทย์ประเภทตู้

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องกลนวดฝ่าเท้าแบบลูกกลิ้ง-ลมร้อน
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  นาผล ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร  เครื่องกลนวดฝ่าเท้าแบบลูกกลิ้ง-ลมร้อน

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องกลนวดฝ่าเท้าแบบลูกกลิ้ง-ลมร้อน

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตต์อลิน พันธุ์อภัย ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร โต๊ะกายภาพบำบัดสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพช่วงแขนที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงควบคุมการทำงานผ่านเครือข่ายไร้สายฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตต์อลิน พันธุ์อภัย ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร โต๊ะกายภาพบำบัดสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพช่วงแขนที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงควบคุมการทำงานผ่านเครือข่ายไร้สายฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตต์อลิน พันธุ์อภัย ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร โต๊ะกายภาพบำบัดสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพช่วงแขนที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงควบคุมการทำงานผ่านเครือข่ายไร้สายฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง "เครื่องผลิตน้ำกระตุ้นพลาสมาด้วยเทคนิคไกลดิงอาร์กแบบอิเล็กโทรดเกลียว"
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง "เครื่องผลิตน้ำกระตุ้นพลาสมาด้วยเทคนิคไกลดิงอาร์กแบบอิเล็กโทรดเกลียว"

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง "เครื่องผลิตน้ำกระตุ้นพลาสมาด้วยเทคนิคไกลดิงอาร์กแบบอิเล็กโทรดเกลียว"

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท แอปอินทัช จำกัด จัดกิจกรรม  “mini workshop : เรียนรู้วิธีการในการทำ UX/UI เบื้องต้น สำหรับการพัฒนาและสร้างแอปพลิเคชั่นเพื่อช่วยธุรกิจลูกค้า”
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท แอปอินทัช จำกัด จัดกิจกรรม  “mini workshop : เรียนรู้วิธีการในการทำ UX/UI เบื้องต้น สำหรับการพัฒนาและสร้างแอปพลิเคชั่นเพื่อช่วยธุรกิจลูกค้า”

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท แอปอินทัช จำกัด จัดกิจกรรม  “mini workshop : เรียนรู้วิธีการในการทำ UX/UI เบื้องต้น สำหรับการพัฒนาและสร้างแอปพลิเคชั่นเพื่อช่วยธุรกิจลูกค้า”

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 0926 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 0926 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด
หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด

หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด

คณาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2566
คณาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2566

คณาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2566

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมงานถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมงานถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมงานถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตต์อลิน พันธุ์อภัย ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร อุปกรณ์พยุงสายเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิดแบบมีตัวรองรับและปรับยืดสายเครื่องช่วยหายใจได้
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตต์อลิน พันธุ์อภัย ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร อุปกรณ์พยุงสายเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิดแบบมีตัวรองรับและปรับยืดสายเครื่องช่วยหายใจได้

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตต์อลิน พันธุ์อภัย ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร อุปกรณ์พยุงสายเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิดแบบมีตัวรองรับและปรับยืดสายเครื่องช่วยหายใจได้

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น ในโครงการประกวด CWIE ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น ในโครงการประกวด CWIE ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น ในโครงการประกวด CWIE ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 15 ปี วันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 15 ปี วันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 15 ปี วันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย DevOps
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย DevOps

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย DevOps

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติ "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ปีการศึกษา 2566
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติ "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ปีการศึกษา 2566

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติ "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ปีการศึกษา 2566

นิสิตรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยจากการประกวดแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
นิสิตรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยจากการประกวดแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

นิสิตรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยจากการประกวดแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการบริการวิชาการ "ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง และคัดกรองผู้ป่วย Long Covid สำหรับชุมชนในจังหวัดนครนายก"
โครงการบริการวิชาการ "ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง และคัดกรองผู้ป่วย Long Covid สำหรับชุมชนในจังหวัดนครนายก"

โครงการบริการวิชาการ "ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง และคัดกรองผู้ป่วย Long Covid สำหรับชุมชนในจังหวัดนครนายก"

พันเอกหญิง ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรับรางวัล "ศรีสง่าศรีนครินทร" ประเภทรางวัล : ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
พันเอกหญิง ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรับรางวัล "ศรีสง่าศรีนครินทร" ประเภทรางวัล : ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

พันเอกหญิง ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรับรางวัล "ศรีสง่าศรีนครินทร" ประเภทรางวัล : ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงาน สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงาน สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงาน สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมดูงาน สกมช. และ NT
นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมดูงาน สกมช. และ NT

นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมดูงาน สกมช. และ NT

กิจกรรมทำบุญภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และประเพณีสืบทอดวัฒนธรรมสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมทำบุญภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และประเพณีสืบทอดวัฒนธรรมสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมทำบุญภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และประเพณีสืบทอดวัฒนธรรมสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธวิศวมงคลฯ พระวิษณุกรรม และรดน้ำดำหัวคณาจารย์ผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธวิศวมงคลฯ พระวิษณุกรรม และรดน้ำดำหัวคณาจารย์ผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธวิศวมงคลฯ พระวิษณุกรรม และรดน้ำดำหัวคณาจารย์ผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีในโครงการ Global UGRAD
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีในโครงการ Global UGRAD

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีในโครงการ Global UGRAD

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท PROTOSS Technology  จัดกิจกรรม mini workshop : เรียนรู้วิธีการจัดการฐานข้อมูล (SQL) ตั้งแต่พื้นฐานจนนำไปใช้งาน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท PROTOSS Technology  จัดกิจกรรม mini workshop : เรียนรู้วิธีการจัดการฐานข้อมูล (SQL) ตั้งแต่พื้นฐานจนนำไปใช้งาน

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท PROTOSS Technology  จัดกิจกรรม mini workshop : เรียนรู้วิธีการจัดการฐานข้อมูล (SQL) ตั้งแต่พื้นฐานจนนำไปใช้งาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมประเภท Oral Presentation การประชุมวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3
รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมประเภท Oral Presentation การประชุมวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3

รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมประเภท Oral Presentation การประชุมวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต "เสวนาประสบการณ์ในสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์และการเรียนต่อต่างประเทศ"
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต "เสวนาประสบการณ์ในสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์และการเรียนต่อต่างประเทศ"

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต "เสวนาประสบการณ์ในสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์และการเรียนต่อต่างประเทศ"

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท พลัส ไอที โซลูชั่น จำกัด จัดกิจกรรม Plus It University Road Show
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท พลัส ไอที โซลูชั่น จำกัด จัดกิจกรรม Plus It University Road Show

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท พลัส ไอที โซลูชั่น จำกัด จัดกิจกรรม Plus It University Road Show

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ Ecole 42 Bangkok สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ Ecole 42 Bangkok สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ Ecole 42 Bangkok สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อต่างประเทศ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อต่างประเทศ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อต่างประเทศ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 12 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 12 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 12 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องสร้างพลาสมาในวัฏภาคของเหลวเพื่อการแปรสภาพสารชีวภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องสร้างพลาสมาในวัฏภาคของเหลวเพื่อการแปรสภาพสารชีวภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องสร้างพลาสมาในวัฏภาคของเหลวเพื่อการแปรสภาพสารชีวภาพ

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ “The 62nd Kasetsart University Annual Conference”
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ “The 62nd Kasetsart University Annual Conference”

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ “The 62nd Kasetsart University Annual Conference”

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋วสู่ลมหายใจวิเศษ
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋วสู่ลมหายใจวิเศษ

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋วสู่ลมหายใจวิเศษ

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  สถาพรประสาธน์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ระบบกระแสชน 4 ทิศทาง
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  สถาพรประสาธน์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ระบบกระแสชน 4 ทิศทาง

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  สถาพรประสาธน์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ระบบกระแสชน 4 ทิศทาง

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  สถาพรประสาธน์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องอบแห้งกระแสชนแบบวิถีโค้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  สถาพรประสาธน์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องอบแห้งกระแสชนแบบวิถีโค้ง

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  สถาพรประสาธน์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องอบแห้งกระแสชนแบบวิถีโค้ง

นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ เข้ารับฟังความพร้อมในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ เข้ารับฟังความพร้อมในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ เข้ารับฟังความพร้อมในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาดูงานบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นเอส สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด และ บริษัท เอส.พี.เค. เครน จำกัด
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาดูงานบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นเอส สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด และ บริษัท เอส.พี.เค. เครน จำกัด

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาดูงานบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นเอส สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด และ บริษัท เอส.พี.เค. เครน จำกัด

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ SCB iT University Roadshow x SWU ComEn EE Agenda
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ SCB iT University Roadshow x SWU ComEn EE Agenda

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ SCB iT University Roadshow x SWU ComEn EE Agenda

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระบบภายในโรงพยาบาล
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระบบภายในโรงพยาบาล

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระบบภายในโรงพยาบาล

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2566
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2566

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2566

นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์
นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์

นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับ  Mr. Michael Galli, Director of International Recruitment and Admissions จาก British Colombia Institute of Technology (BCIT) ประเทศแคนาดา เดินทางมาเยือนเพื่อร่วมหารือ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับ  Mr. Michael Galli, Director of International Recruitment and Admissions จาก British Colombia Institute of Technology (BCIT) ประเทศแคนาดา เดินทางมาเยือนเพื่อร่วมหารือ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับ  Mr. Michael Galli, Director of International Recruitment and Admissions จาก British Colombia Institute of Technology (BCIT) ประเทศแคนาดา เดินทางมาเยือนเพื่อร่วมหารือ

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดนวัตกรรม The Magic Breath Innovation Contest 2023
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดนวัตกรรม The Magic Breath Innovation Contest 2023

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดนวัตกรรม The Magic Breath Innovation Contest 2023

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อวยพรกชกร ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องวัดอิมพีแดนซ์ของร่างกายและชิ้นเนื้อเยื่อแบบหลายตำแหน่งและหลายความถี่วัด
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อวยพรกชกร ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องวัดอิมพีแดนซ์ของร่างกายและชิ้นเนื้อเยื่อแบบหลายตำแหน่งและหลายความถี่วัด

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อวยพรกชกร ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องวัดอิมพีแดนซ์ของร่างกายและชิ้นเนื้อเยื่อแบบหลายตำแหน่งและหลายความถี่วัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ชุดไฟสัญญาณและอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณไฟสำหรับรถจักรยาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี  ศุภสุธีกุล ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ชุดไฟสัญญาณและอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณไฟสำหรับรถจักรยาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ชุดไฟสัญญาณและอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณไฟสำหรับรถจักรยาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินศุภา จุ้ยจุลเจิม ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินศุภา จุ้ยจุลเจิม ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินศุภา จุ้ยจุลเจิม ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร

อาจารย์ ดร.สมภพ แสงผึ้ง ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร
อาจารย์ ดร.สมภพ แสงผึ้ง ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร

อาจารย์ ดร.สมภพ แสงผึ้ง ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร

ทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร ประจำปีการศึกษา 2567

ทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร ประจำปีการศึกษา 2567

RSS
123456789

หมวดหมู่