การจัดการองค์ความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การจัดการองค์ความรู้เป็นกระบวนการและเทคนิคเพื่อนำองค์ความรู้ของบุคคลากรและองค์กร มาสร้างสรรค์ รวบรวม แลกเปลี่ยน ประมวลผล และนำกลับมาใช้ใหม่ การจัดการองค์ความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว จึงมีแนวทางเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ได้อย่างสูงสุด เพื่อปรับปรุงกระบวนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเความรู้ และเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างยั่งยืน การพัฒนาเว็บเพจนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายและสะดวกจากทุกหนแห่ง

คลังความรู้

2565

2563

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

แผนการจัดการองค์ความรู้

กรอบแนวคิดการจัดการองค์ความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว

กรอบแนวคิดเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้ภายในและภายนอกองค์กรในเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

  • เสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เข้มแข็ง
  • จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สนับสนุนบรรยากาศและวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กระบวนการจัดการองค์ความรู้

  • แสวงหา รวบรวม คัดสรร และบริหารจัดการองค์ความรู้ของบุคคลากรและองค์กรอย่างเป็นระบบ
  • ประมวลผลและกลั่นกรององค์ความรู้
  • การเข้าถึงองค์ความรู้
  • แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • ประยุกต์องค์ความรู้เพื่อให้เกิดการนำกลับมาใช้ได้อย่างสูงสุด