คณบดี (รักษาการแทน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร

 0 2649 5000 ต่อ  27057
somphop@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา (รักษาการแทน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำคุณ ศรีสนิท

 0 2649 5000 ต่อ  27556
  namkhun@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (รักษาการแทน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์

 0 2649 5000 ต่อ  27064
 kitti@g.swu.ac.th
        

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (รักษาการแทน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิลดา หวังพานิช

 0 2649 5000 ต่อ  27073
  pilada@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต (รักษาการแทน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ศรีรมรื่น

 0 2649 5000 ต่อ  27072 27083
 paranee@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต (รักษาการแทน)
อาจารย์สุทธิพันธ์ อักษรเนียม

 0 2649 5000 ต่อ  27051
 suttipan@g.swu.ac.th

อาจารย์สมภพ แสงผึ้ง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (รักษาการแทน)
อาจารย์ ดร.สมภพ แสงผึ้ง

 0 2649 5000 ต่อ  27067
 sompops@g.swu.ac.th

ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (รักษาการแทน)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดนิรันดร์ เพชรัตน์

 0 2649 5000 ต่อ  27110
 sudniran@g.swu.ac.th

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิศา คุณารักษ์

 0 2649 5000 ต่อ  27070
 sunisaku@g.swu.ac.th

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
อาจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง

 0 2649 5000 ต่อ  27062
 theerasak@g.swu.ac.th

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รองศาสตราจารย์ ดร.จันจิรา จับศิลป์

 0 2649 5000 ต่อ  27105
 chanchira@g.swu.ac.th

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ

 0 2649 5000 ต่อ  27065
 suniti@g.swu.ac.th

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมวล ชูรัตน์

 0 2649 5000 ต่อ  27051
 pramual@g.swu.ac.th

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น

 0 2649 5000 ต่อ  27547
 prakpum@g.swu.ac.th

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จุติลาภถาวร

 0 2649 5000 ต่อ  27067
 anuwatju@g.swu.ac.th

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
นางสาวมาลี สอนดา

 0 2649 5000 ต่อ  27053
 maleeson@g.swu.ac.th