โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 - 12.00 น. แบบออนไลน์ผ่าน ZOOM 


อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง

 • หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น"
 • การแยกประเภทรูปแบบการประเมิน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงณปภา เอี่ยมจิรกุล เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ มศว

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง

 • ขั้นตอนการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ผ่านระบบสารสนเทศ SWUEC Submission Online

โดย นายปิยชาติ บุญเพ็ญ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ มศว
 

ลงทะเบียนและส่งคำถามล่วงหน้า ได้ทาง
https://forms.gle/UvTRELue8MCpgbE38

ช่องทางการเข้าร่วมอบรมผ่าน ZOOM 
https://zoom.us/j/97355288155?pwd=YXBxaE43U0JvUFRjYVVGQVdyL2tpdz09

ทุนวิจัย

RSS
123456

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย เรื่อง การส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติฐาน SCOPUS สมัครเข้าร่วมโครงการ

“โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย : เรื่องการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ” 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนค่าตรวจทานภาษาอังกฤษของบทความต้นฉบับ และ ค่าตีพิมพ์บทความ ที่เกิดขึ้นระหว่าง 10 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567 โดยสมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน Google Form https://forms.gle/mwJERCDzW5WBErfm6 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567

แบบฟอร์มขอรับสนับสนุนค่าตรวจภาษา

แบบฟอร์มขอรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยการส่งเสริมการจดทรัพย์สินทางปัญญา

ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

 1. หลักเกณฑ์
 2. เอกสารขอทุน
 3. เอกสารประกอบการรายงาน
 4. เอกสารภาคผนวก

เกณฑ์การมอบรางวัล

ปี 2566

 1. เกณฑ์การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2566
 2. เกณฑ์การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยสร้างชื่อเสียงประจำปี 2566

ปี 2565

 1. เกณฑ์การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565
 2. แบบฟอร์มสมัครรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2565

ปี 2564

 1. ขยายเวลาประกาศรับสมัครเกณฑ์การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564 
 2. เกณฑ์การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย งานนวัตกรรม และงานบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2564 
 3. แบบฟอร์มการสมัคร / เสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเข้ารับรางวัลผลงานวิจัย งานนวัตกรรม และงานบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2564  | DOC | PDF
 4. คู่มือการใช้งานในระบบ HURIS การกรอกผลงานทางวิชาการเพื่อสมัครรางวัลประกาศเกียรติคุณอาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานด้านวิจัยดีเด่นประจำปี 2564 

วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

สนใจส่งบทความต้นฉบับได้ที่ ระบบ ThaiJo2.0

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบรรณาธิการ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทร 02-649-5000 ต่อ 27560 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 092 - 565 - 1458 Line ID : yu_research

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
E-mail : research.engswu@gmail.com