ปณิธาน

เป็นสถาบันวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความรอบรู้และประยุกต์ศาสตร์ นำเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคมดิจิทัล

วิสัยทัศน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นองค์กรที่ผลิตวิศวกรและนวัตกรรมเพื่อสังคม ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

พันธกิจ

 • ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ มีทักษะ ตามมาตรฐานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับสังคมไทย
 • การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติและเผยแพร่สู่สากล
 • เสริมสร้างให้นิสิตมีทักษะสื่อสารในยุคสังคมดิจิทัล พร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • บริการวิชาการ วิชาชีพ ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสู่ภาคการผลิต สังคมและชุมชน ของประเทศ
 • ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีอย่างมีส่วนร่วม

สมรรถนะหลัก

ความเชี่ยวชาญในศาสตร์วิศวกรรม และมีศักยภาพในการให้บริการวิชาชีพ

ค่านิยม (Core value)

Engagement

 • การมีสวนรวมกิจกรรมคณะ
 • ระดมความคิดจากทุกภาควิชา

Network

 • การแสวงหาเครือข่าย
 • โครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

Great Dedication

 • ระดมกำลังร่วมแก้ปัญหาส่วนรวม
 • การอุทิศตนเพื่อสาธารณะประโยขน์

วัฒนธรรมองค์กร

ความร่วมมือร่วมใจให้บริการเพื่อบรรลุตามพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

 • การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มีมาตรฐานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 • การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสู่ระดับสากล
 • การส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคสังคมดิจิทัล
 • การบริการวิชาการ วิชาชีพ ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสู่ภาคการผลิต สังคมและชุมชน ของประเทศ
 • ส่งเสริมหรือพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีอย่างมีส่วนร่วมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย คือ อัตลักษณ์ของนิสิต “มีทักษะสื่อสาร”

 • ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน (Language)
 • ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching)
 • ความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication Technology)

เอกลักษณ์

จุดเน้นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย คือ “การบริการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน”