ปณิธาน

เป็นสถาบันวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความรอบรู้และประยุกต์ศาสตร์ นำเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคมดิจิทัล

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่พัฒนานวัตกรรมและนำเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาศักยภาพนิสิต การบริหารจัดการรองรับการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมในยุคสังคมดิจิทัล

พันธกิจ

 • ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ มีทักษะ ตามมาตรฐานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับสังคมไทย
 • การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติและเผยแพร่สู่สากล
 • เสริมสร้างให้นิสิตมีทักษะสื่อสารในยุคสังคมดิจิทัล พร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • บริการวิชาการ วิชาชีพ ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสู่ภาคการผลิต สังคมและชุมชน ของประเทศ
 • ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีอย่างมีส่วนร่วม

ค่านิยม (Core value)

 

 • ยึดถือว่าผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าบุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความสำคัญที่ต้องให้บริการอย่างดีที่สุด
 • ยึดถือว่าชุมชนและประชาชนทั่วไปมีความสำคัญที่มหาวิทยาลัยต้องสร้างความสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
 • ยึดถือว่าวัฒนธรรมการศึกษา กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ เป็นสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยยึดถือปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

 • การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 • การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสู่ระดับสากล
 • การส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคสังคมดิจิทัล
 • การบริการวิชาการ วิชาชีพ ถ่ายทอดองค์ความรู้และนรัตกรรมไปสู่ภาคการผลิต สังคมและชุมชน ของประเทศ
 • ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีอย่างมีส่วนร่วม

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย คือ อัตลักษณ์ของนิสิต “มีทักษะสื่อสาร”

 • ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน (Language)
 • ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching)
 • ความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication Technology)

เอกลักษณ์

จุดเน้นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย คือ “การบริการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน”