บุคลากร ฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิลดา หวังพานิช
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (รักษาการแทน)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27073
E-mail : pilada@g.swu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา บุณยวานิชกุล
บรรณาธิการวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Phone : 02-649-5000 Ext. 27547
E-mail : prachabu@g.swu.ac.th
 

นางสาวยุพาพร ประไพย์
เจ้าหน้าที่วิจัย

Phone : 02-649-5000 Ext. 27560
E-mail : yupapornp@g.swu.ac.th