แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร พนักงานกลุ่มผู้บริหารปฏิบัติการ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

 1. แบบบันทึกตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงานสายวิชาการ
 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ
 3. มาตรฐานภาระงานสายวิชาการ
 4. แบบฟอร์มสรุปการแนบหลักฐานประกอบการประเมินภาระงานสายวิชาการ
 5. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2565 เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำสายงาน เพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 6. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร สายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตั้งแต่ รอบการประเมินที่ 2 (1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 กรกฎาคม 2565)
 7. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง การกำหนด Core duty Shared duty และ Strategic duty ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เริ่มใช้ตั้งแต่รอบการประเมินที่ 1  (1 สิงหาคม 2565 - 31 มกราคม 2566)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

 1. ตารางบันทึกปริมาณงานสายปฏิบัติการ
 2. ตารางแสดงภาระงานสะสม
 3. แบบฟอร์มสรุปการแนบหลักฐานประกอบการประเมินภาระงานสายปฏิบัติการ
 4. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร สายปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 5. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง การกำหนด Core duty Shared duty และ Strategic duty ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
 6. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2565 เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำสายงาน เพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 7. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณฯ ครั้งที่ 11/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ กรณีมาสาย

แบบบันทึกตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ

 1. แบบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 2. แบบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน , นักวิชาการศึกษา , นักทรัพยากรบุคคล
 3. แบบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 4. แบบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ , เจ้าหน้าที่วิจัย
 5. แบบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง , ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
 6. แบบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานบริการ
 7. แบบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง วิศวกร , วิศวกรวิชาชีพ , นักวิชาการพัสดุ , นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันสุขภาพกลุ่ม ปีงบประมาณ 2565

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สวัสดิการบุตรเข้าเรียนโรงเรียนสาธิต

ข้อมูลติดต่อ

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นางสาวผุสดี บำรุงกิจ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

Phone : 02-649-5000 Ext. 27074
E-mail : pusadeeb@g.swu.ac.th

หน่วยการเจ้าหน้าที่
นางสาวสุพัตรา จรัสอรุณฉาย
นักทรัพยากรบุคคล

Phone : 02-649-5000 Ext. 27084
E-mail : supattraj@g.swu.ac.th

หน่วยสารบรรณ
นางสาววนาลี ชนะมาร

Phone : 02-649-5000 Ext. 27548