หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

สายวิชาการ

 1. แบบบันทึกตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงานสายวิชาการ
 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ
 3. มาตรฐานภาระงานสายวิชาการ
 4. แบบฟอร์มสรุปการแนบหลักฐานประกอบการประเมินภาระงานสายวิชาการ
 5. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณฯ ครั้งที่ 10/2563 เรื่อง การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานประจำสายงาน
 6. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณฯ ครั้งที่ 11/2563 เรื่อง การกำหนด Core duty Shared duty และ Strategic duty สายวิชาการ
 7. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ครั้งที่ ครั้งที่ 10/2564  เรื่อง การกำหนดภาระงานส่วนกลาง (Shared duty) สำหรับพนังงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายปฏิบัติการ รอบที่ 1 (1 สิงหาคม 2564 - 31 มกราคม 2565)
 8. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร สายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตั้งแต่ รอบการประเมินที่ 2 (1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 กรกฎาคม 2565)

สายปฏิบัติการ

 1. แบบบันทึกตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ
 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ
 3. ตารางบันทึกปริมาณงานสายปฏิบัติการ
 4. ตารางแสดงภาระงานสะสม
 5. แบบฟอร์มสรุปการแนบหลักฐานประกอบการประเมินภาระงานสายปฏิบัติการ
 6. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2563 เรื่อง การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานประจำสายงาน
 7. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณฯ ครั้งที่ 11/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ กรณีมาสาย
 8. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณฯ ครั้งที่ 11/2563 เรื่อง การกำหนด Core duty Shared duty และ Strategic duty สายปฏิบัติการ
 9. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ครั้งที่ ครั้งที่ 10/2564  เรื่อง การกำหนดภาระงานส่วนกลาง (Shared duty) สำหรับพนังงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายปฏิบัติการ รอบที่ 1 (1 สิงหาคม 2564 - 31 มกราคม 2565)
 10. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร สายปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ รอบการประเมินที่ 2 (1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 กรกฎาคม 2565)

ข้าราชการ

 1. แบบบันทึกข้อตกลงข้าราชการพลเรือนสายบริหาร
 2. แบบบันทึกข้อตกลงข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ
 3. แบบประเมินข้าราชการพลเรือนสายบริหาร
 4. แบบประเมินข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ
 5. แบบสรุปผลการประเมินข้าราชการ
 6. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

รอบการประเมินที่ 1  (1 สิงหาคม 2565 - 31 มกราคม 2566)

 1. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง การกำหนด Core duty Shared duty และ Strategic duty ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เริ่มใช้ตั้งแต่รอบการประเมินที่ 1  (1 สิงหาคม 2565 - 31 มกราคม 2566)
 2. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง การกำหนด Core duty Shared duty และ Strategic duty ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ เริ่มใช้ตั้งแต่รอบการประเมินที่ 1  (1 สิงหาคม 2565 - 31 มกราคม 2566)

ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารอื่น

 1. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
 2. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2559
 3. คู่มือการประเมินสมรรถนะในการปฎิบัติงาน พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2561)
 4. แนวปฏิบัติการประเมินพนักงาน มศว พ.ศ.2561
 5. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 6. การมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักงานคณบดีและศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันสุขภาพกลุ่ม ปีงบประมาณ 2565

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อมูลติดต่อ

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นางสาวผุสดี บำรุงกิจ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

Phone : 02-649-5000 Ext. 27074
E-mail : pusadeeb@g.swu.ac.th

หน่วยการเจ้าหน้าที่
นางสาวสุพัตรา จรัสอรุณฉาย
นักทรัพยากรบุคคล

Phone : 02-649-5000 Ext. 27084
E-mail : supattraj@g.swu.ac.th

หน่วยสารบรรณ
นางสาววนาลี ชนะมาร

Phone : 02-649-5000 Ext. 27548