นิสิตที่แจ้งความจำนงค์รับวัคซีนเข็ม 3 ชนิด "AstraZeneca"  สามารถเข้ารับวัคซีนได้เลยโดยไม่ต้องรอนัดหมาย ที่ ศูนย์วัคซีนฯ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ เปิดทุกวันพฤหัสและ วันศุกร์ เวลา 9:00 - 11:00 น.

สำหรับวัคซีน Pfizer ที่ รพ.ศกพ.มศว  องครักษ์  ให้นิสิตรอประกาศตามรายชื่อต่อไป

ฝั่งองครักษ์  ทั้ง Pfizer และ AZ  ให้มารับวัคซีนที่ศูนย์ฯฉีดวัคซีน อาคารคณะแพทย์ศาสตร์ มศว องครักษ์ ชั้น 1 

*** ให้นิสิตนําบัตรประชาชน และ บัตรนิสิต มาในวันดังกล่าว ***

โครงการพี่ติวน้อง ปีการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ 2 วิชา Physics (ทุกภาค)

ภาคเรียนที่ 1

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่น 25)

ข่าวรับสมัครงาน (สำหรับนิสิต)

ข้อมูลติดต่อฝ่ายกิจการนิสิต

ฝ่ายกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ศรีรมรื่น

Phone : 02-649-5000 Ext. 27083
E-mail : paranee@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต
อ.สุทธิพันธ์ อักษรเนียม

Phone : 02-649-5000 Ext. 27051
E-mail : suttipan@g.swu.ac.th

นางสาวศิริวรรณ ดับทุกข์

Phone : 02-649-5000 Ext. 27072
E-mail : siriwand@g.swu.ac.th

นางสาวยอดแก้ว ผู้ภักดี

Phone : 02-649-5000 Ext. 27083
E-mail : yodkaew@g.swu.ac.th