เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา SWU-BEST Top 25 Performing Universities in Contact to Work Environment มศว ประกาศเจตนารมณ์บริหารงานและดำเนินงานด้วยคุณธรรมและโปร่งใสต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นทุกรูปแบบ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  นาผล ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุดนิรันดร์  เพชรัตน์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  สุวรรณมณี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไตร  คะระนันท์

ภาควิชาและหน่วยงาน (Department)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
(Department of Chemical Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(Department of Mechanical Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(Department of Electrical Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
(Department of Civil and Environmental Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(Department of Industrial Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
(Department of Biomedical Engineering)

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Department of Computer Engineering)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

International Programs

หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์