มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14) SWU TCAS64 การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 16 หลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมชีวการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผลคณาจารย์ มศว ที่ได้รับการจัดลำดับ Top 2% ของโลก นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดในโลก โดย Stanford University ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA - Fellow of the Higher Education Academy ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร

ประกาศการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19

 1. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีให้จัดเป็นแบบ online 100% หรือรูปแบบอื่นที่ไม่มีการเข้าชั้นเรียน
 2. การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติให้เลื่อนไปเรียนหลังวันที่ 31 มกราคม 2564 ในเบื้องต้น ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงขอให้ติดตามประกาศอีกครั้ง
 3. การจัดกิจกรรมของนิสิตทางคณะ ขอให้เลื่อนไปจัดกิจกรรมหลังวันที่ 31 มกราคม 2564 ในการจัดแต่ละกิจกรรมติดตามประกาศและมีการแจ้งให้ทราบต่อไป
 4. นิสิตที่ยังไม่ได้เดินทางมาเข้าพักในหอพักของทางมหาวิทยาลัย ในกรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ขอให้ชะลอการเดินทางของนิสิตมายังหอพักมหาวิทยาลัย
 5. ในกรณีที่นิสิตเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ขอให้ปฎิบัติตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COIVD-19 ฉบับที่ 14
 6. นิสิตที่พักอาศัยอยู่บริเวณหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยขอให้แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ และหลีกเลี่ยงการไปพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 โดยให้ปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงจากการติดเชื้อ COVID -19 และติดตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย

ประกาศจากฝ่ายกิจการนิสิต

 • นิสิตที่จะเข้ามาพักที่หอพักในมหาวิทยาลัย ขอให้นิสิตปฏิบัติตามประกาศของทางหอพัก Dorm Swu และของทางจังหวัดนครนายก อย่างเคร่งครัด
 • นิสิตที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสีแดง 28 จังหวัด จะต้องถูกกักตัวภายในหอพัก 14 วัน จึงขอความร่วมมือถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆ ขอให้ชะลอการมาเข้าหอพักออกไปก่อน

ภาควิชาและหน่วยงาน (Department)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
(Department of Chemical Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(Department of Mechanical Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(Department of Electrical Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
(Department of Civil and Environmental Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(Department of Industrial Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
(Department of Biomedical Engineering)

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Department of Computer Engineering)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

International Programs

หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์