SWU TCAS64 หลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมชีวการแพทย์ การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 16 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัย

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

แนวปฏิบัติการเรียนการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศจากฝ่ายกิจการนิสิต

  • นิสิตที่จะเข้ามาพักที่หอพักในมหาวิทยาลัย ขอให้นิสิตปฏิบัติตามประกาศของทางหอพัก Dorm Swu และของทางจังหวัดนครนายก อย่างเคร่งครัด
  • นิสิตที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสีแดง 28 จังหวัด จะต้องถูกกักตัวภายในหอพัก 14 วัน จึงขอความร่วมมือถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆ ขอให้ชะลอการมาเข้าหอพักออกไปก่อน

ภาควิชาและหน่วยงาน (Department)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
(Department of Chemical Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(Department of Mechanical Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(Department of Electrical Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
(Department of Civil and Environmental Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(Department of Industrial Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
(Department of Biomedical Engineering)

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Department of Computer Engineering)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

International Programs

หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์