ทรงพระเจริญ Top 25 Performing Universities in Contact to Work Environment มาตรการป้องกัน COVID-19 มศว มศว ประกาศเจตนารมณ์บริหารงานและดำเนินงานด้วยคุณธรรมและโปร่งใสต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นทุกรูปแบบ  The 12th Conference of Electrical Engineering Network 2020

http://eenet2020.eng.swu.ac.th/

ประกาศ (Announcement)

ทุนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนวิจัย

รับสมัครงาน

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่น 25)

ภาควิชาและหน่วยงาน (Department)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
(Department of Chemical Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(Department of Mechanical Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(Department of Electrical Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
(Department of Civil and Environmental Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(Department of Industrial Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
(Department of Biomedical Engineering)

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Department of Computer Engineering)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

International Programs

หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์