คู่มือ และ Template โครงงานวิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ได้จัดพิมพ์คู่มือการทำโครงงานวิศวกรรม ในปี 2559 ที่สามารถใช้ได้กับทุกสาขาวิชาที่คณะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี โดยการพัฒนาและปรับปรุงมาจากรูปแบบคู่มือการทำปริญญานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มศว ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำโครงงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความเป็นหนึ่งเดียวกันทางวิชาการและมีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและระเบียบราชการในปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต จึงทำให้ได้รูปแบบการจัดทำโครงงานวิศวกรรมที่อำนวยความสะดวกให้กับนิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในครั้งนี้