ความเป็นมา

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2535 ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ต่อมาได้รับการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน และงานบริการการศึกษา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2543 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานคณบดี” ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2544 อีกทั้งได้จัดตั้งหน่วยใหม่เพื่อให้รองรับยุทธศาสตร์คณะฯและมหาวิทยาลัย คือ “งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์” ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 24 มกราคม 2554 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดแนวทางในการบริหารงานตามแนวยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ให้มีการทำงานที่สอดคล้องและสนับสนุนกันและกัน นอกจากนี้ยังได้นำระบบการประกันคุณภาพมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นการปลูกจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบในด้านคุณภาพจนถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมประกันคุณภาพ สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานต่อไป

ปรัชญา

ร่วมแรง ร่วมใจ บริการฉับไว ประทับใจทั่วหน้า

วิสัยทัศน์

พร้อมเป็นกลไกที่สำคัญของการขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงสร้างหน่วยงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี (รักษาการแทน)

นางสาวผุสดี บำรุงกิจ
Phone : 02-649-5000 Ext. 27074
E-mail : pusadeeb@g.swu.ac.th

งานบริหารและธุรการ

นางสาวผุสดี บำรุงกิจ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

Phone : 02-649-5000 Ext. 27074
E-mail : pusadeeb@g.swu.ac.th

นางสาวสุพัตรา จรัสอรุณฉาย
หน่วยทรัพยากรบุคคล

Phone : 02-649-5000 Ext. 27084
E-mail : supattraj@g.swu.ac.th

นางสาววนาลี ชนะมาร
หน่วยสารบรรณ

Phone : 02-649-5000 Ext. 27548
E-mail : wanalee@g.swu.ac.th

นางสาววนิดา วรพรรดิกุล
ธุรการภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

Phone : 02-649-5000 Ext. 27065
E-mail : vanidav@g.swu.ac.th

นายณัฐรัตน์ สุวรรณรัตน์
ธุรการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

Phone : 02-649-5000 Ext. 27067
E-mail : nattharat@g.swu.ac.th


นางสาวชวัลลีย์ สุขแสน
ธุรการภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Phone : 02-649-5000 Ext. 27122
E-mail : chanonlee@g.swu.ac.th

นางสาวณิชาพัชร์ พุทธเมธา
ธุรการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Phone : 02-649-5000 Ext. 27070
E-mail : nittayapu@g.swu.ac.th

นางสาวศรัณญา พึ่งเสือ
ธุรการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Phone : 02-649-5000 Ext.27547
E-mail : saranyap@g.swu.ac.th

นางสาวธนิตา ชี้รัตน์
ธุรการภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Phone : 02-649-5000 Ext. 27062
E-mail : thanita@g.swu.ac.th

นางสาวอภิญญา พันธ์มณี
ช่วยงานธุรการภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

Phone : 02-649-5000 Ext. 27062
E-mail : apinyap@g.swu.ac.th

นางจันทราภรณ์ วิริยะศาสตร์
เลขานุการคณบดี

Phone : 02-649-5000 Ext. 27057
E-mail : juntraporn@g.swu.ac.th

นายสายชล นามประสิทธิ์
หน่วยสารบรรณ

Phone : 02-649-5000 Ext. 27056
E-mail :saicholn@g.swu.ac.th

นางสาวสุทธิชา แก้วพวงษ์
หน่วยสารบรรณ

Phone : 02-649-5000 Ext. 27056
E-mail :-

นางสาวโชติกา เกลียวทอง
หน่วยทรัพยากรบุคคล

Phone : 02-649-5000 Ext. 27084
E-mail : chotikak@g.swu.ac.th

งานคลังและพัสดุ

นางสาวลินดา นิลพัท
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

Phone : 02-649-5000 Ext. 27055
E-mail : lindan@g.swu.ac.th

นางสาวอัญชลี เดชอุดม
หน่วยการเงินและบัญชี

Phone : 02-649-5000 Ext. 27050
E-mail : anchaleed@g.swu.ac.th

นางสาววันวิสาข์ โกสินทร์
หน่วยพัสดุ

Phone : 02-649-5000 Ext. 27075
E-mail : wonvisa@g.swu.ac.th

นางสาววิไล ปรีชา
หน่วยพัสดุ

Phone : 02-649-5000 Ext. 27551
E-mail : wilaipr@g.swu.ac.th

งานบริการการศึกษา

นายธงชัย โสมณวัฒน์
หัวหน้างานบริการการศึกษา

Phone : 02-649-5000 Ext. 27556
E-mail : thongcha@g.swu.ac.th

นางสาวลินดา พร้อมสินทรัพย์
หน่วยวิชาการ

Phone : 02-649-5000 Ext. 27557
E-mail : lindapb@g.swu.ac.th

นายสมภพ บุญนาศักดิ์
ช่วยงานวิศวกรรมนานาชาติ

Phone : 02-649-5000 Ext. 12841
E-mail : sompop@g.swu.ac.th

นางพะเยาว์ บุญโฉม
ช่วยงานวิศวกรรมนานาชาติ

Phone : 02-649-5000 Ext. 27122
E-mail : payaow@g.swu.ac.th

นางสาวยอดแก้ว ผู้ภักดี
หน่วยกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Phone : 02-649-5000 Ext. 27072
E-mail : yodkaew@g.swu.ac.th

นางสาวศิริวรรณ ดับทุกข์
หน่วยกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Phone : 02-649-5000 Ext. 27072
E-mail : siriwand@g.swu.ac.th

งานนโยบายและแผน

นายณัฐพล พุ่มชุมพล
หัวหน้างานนโยบายและแผน

Phone : 02-649-5000 Ext. 27052
E-mail : nutthaphon@g.swu.ac.th

นางสุมาลี เกลียวทอง
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง

Phone : 02-649-5000 Ext. 27076
E-mail : sumaleek@g.swu.ac.th

นางสาวยุพาพร ประไพย์
หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ

Phone : 02-649-5000 Ext. 27073
E-mail : yupapornp@g.swu.ac.th

นางสาวสุรัตน์ โหนา
เลขาผู้อำนวยการศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

Phone : 02-649-5000 Ext. 27110
E-mail : surat@g.swu.ac.th

งานสารสนเทศและกายภาพ

นางขนิษฐา แก้วล้วน
หัวหน้างานสารสนเทศและกายภาพ

Phone : 02-649-5000 Ext. 27054
E-mail : kanithaj@g.swu.ac.th

นายณัฐกาญจน์ ไชยสมบูรณ์
หน่วยสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

Phone : 02-649-5000 Ext. 27085
E-mail : nuttakorn@g.swu.ac.th

นางธิดา ศรีกงพาน
หน่วยสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

Phone : 02-649-5000 Ext. 27549
E-mail : thida@g.swu.ac.th

นายปกรณ์ภัทร บุดชา
หน่วยวิศวกรรมและกายภาพ

Phone : 02-649-5000 Ext. 27077
E-mail : pagornphat.bud@g.swu.ac.th

นายพิเชษฐ์ สุกใส
หน่วยวิศวกรรมและกายภาพ

Phone : 02-649-5000 Ext. 27077
E-mail : pichesth@g.swu.ac.th

นายประพันธ์ บุญโฉม
หน่วยยานพาหนะ

Phone : 02-649-5000 Ext. 27077
E-mail : prapanb@swu.ac.th

นายธเนตต์ จันทร์โชติ
หน่วยยานพาหนะ

Phone : 02-649-5000 Ext. 27077
E-mail : tranate@swu.ac.th

นางสุธิดา วงษ์อารี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Phone : 02-649-5000 Ext. 27051
E-mail : suthida@g.swu.ac.th

นายเอื้อง คุ้มสมบัติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและแวดล้อม
ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

Phone : 02-649-5000 Ext. 27065
E-mail : earng@g.swu.ac.th

นางสาวขวัญฤดี บุญเลิศ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

Phone : 02-649-5000 Ext. 27062
E-mail : khuanruedee@g.swu.ac.th

นางสาวปรียาภรณ์ บุญโฉม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Phone : 02-649-5000 Ext. 27067
E-mail : preeyapornb@swu.ac.th