สถานที่ตั้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

026495000 ต่อ 27056

 engswu@g.swu.ac.th

 https://www.facebook.com/egswu

 https://goo.gl/maps/9TiX4RDFcNSqJqqV9

ติดต่อสอบถาม / รับข้อเสนอแนะ / รับข้อร้องเรียน

แผนที่

การเดินทางสู่ มศว
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (27105)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (27547)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (27070)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (27065)

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (27067)

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (27062)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (27051)

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมฯ (27110)

หลักสูตรนานาชาติ (27122 12841)

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมฯ

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (27110)

สำนักงานคณบดี

ผู้อำนวยการสำนักงาน (27053)

ทรัพยากรบุคคล (27074 27084)

สารบรรณ (27056)

เลขาคณบดี (27057)

วิชาการ (27556 27557)

กิจการนิสิต (27072)

การเงิน (27055 27550)

พัสดุ (27075 27551)

โนบายและแผน (27052)

ประกันคุณภาพการศึกษา (27076)

วิจัย (27560)

สารสนเทศ (27054)

อาคารสถานที่ (27077)

ยานพาหนะ (27077)