การส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เผยแพร่ ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน โดยแสดงโครงสร้างองค์กร  ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ eng.swu.ac.th ที่เมนู "เกี่ยวกับคณะ" หัวข้อ "โครงสร้างองค์กร" 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เผยแพร่ ข้อมูลผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยแสดงชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ eng.swu.ac.th ที่เมนู "เกี่ยวกับคณะ" หัวข้อ "ผู้บริหาร" 

O3 อำนาจหน้าที่

ข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

O4 ข้อมูลการติดต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เผยแพร่ ข้อมูลการติดต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ eng.swu.ac.th ที่เมนู "เกี่ยวกับคณะ" หัวข้อ "ติดต่อเรา"

การประชาสัมพันธ์

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ eng.swu.ac.th ที่เมนู "เกี่ยวกับคณะ" หัวข้อ "ข่าวสาร" 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O6 Q&A

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีช่องทางสอบถามข้อมูล ผ่านทาง Messenger ของ Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบสองทาง โดยเผยแพร่ไว้ที่ทางหน้าเว็บไซต์ eng.swu.ac.th

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เผยแพร่ข้อมูล แผนการดำเนินงานตามภารกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ eng.swu.ac.th ที่เมนู "เกี่ยวกับคณะ" หัวข้อ "แผนยุทธศาสตร์"

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการดำเนินงานตามภารกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี และ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ eng.swu.ac.th 
ที่เมนู "เกี่ยวกับคณะ" หัวข้อ "แผนยุทธศาสตร์"

การปฏิบัติงาน

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามส่วนงานกลางของมหาวิทยาลัย เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ทำการทำการเผยแพร่ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งหมดไว้ที่
http://op.swu.ac.th/operatingmanual และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เผยแพร่คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่หน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดทำขึ้นไว้ที่หน้าเว็บไซต์ eng.swu.ac.th ที่เมนู "บุคลากร" หัวข้อ "เอกสารและแบบฟอร์ม"

การให้บริการ

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ตามส่วนงานกลางของมหาวิทยาลัย เป็นแนวทางการให้บริการเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อหน่วยงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ทั้งหมดไว้ที่ http://op.swu.ac.th/servicemanual และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่หน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดทำขึ้นไว้ที่หน้าเว็บไซต์ eng.swu.ac.th ที่เมนู "บุคลากร" หัวข้อ "เอกสารและแบบฟอร์ม"

O12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์เผยแพร่ ข้อมูลสถิติการให้บริการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เกี่ยวกับการให้บริการนิสิต ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึง ได้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย SWU DASHBOARD และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้นำมาเผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ eng.swu.ac.th ที่เมนู “ผู้สนใจเข้าศึกษา” 

O13 E–Service

คณะวิศวกรรมศาสตร์เผยแพร่ ช่องทาง E–Service ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในภารกิจด้านการศึกษา โดยพัฒนาระบบให้ผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ eng.swu.ac.th ที่เมนู "นิสิต" หัวข้อ "นิสิตปัจจุบัน" เลือก "งานบริการการศึกษา"

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O14 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละส่วนงาน ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.swu.ac.th/ หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" เลือก " แผนการจัดซื้อจัดจ้าง"

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แสดงประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.swu.ac.th/ หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" เลือก " ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง"

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.swu.ac.th ที่หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" เลือก "สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน"

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ที่หน้าเว็บไซต์ http://planning.op.swu.ac.th/ เมนู "เผยแพร่" เลือกที่ "รายงานผลการดำเนินงาน" เลือกที่ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ส่วนทรัพยากรบุคคล ได้เผยแพร่ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัย ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ เมนู เอกสารเผยแพร่ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้นำมาเผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ eng.swu.ac.th ที่เมนู “บุคลากร” หัวข้อ “งานบริการและธุรการ”

O19 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

ส่วนทรัพยากรบุคคล ได้เผยแพร่ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ เมนู เอกสารเผยแพร่ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้นำมาเผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ eng.swu.ac.th ที่เมนู “บุคลากร” หัวข้อ “งานบริการและธุรการ” 

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 มาประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้นำมาเผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ eng.swu.ac.th ที่เมนู “บุคลากร” หัวข้อ “งานบริการและธุรการ” 

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

ผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เและส่วนวินัยและกฏหมาย สำนักงานอธิการบดี ได้เผยแพร่ไว้ที่ เว็บไซต์ของส่วนวินัยและกฏหมาย / หัวข้อ เอกสารเผยแพร่แผร่ - คู่มือ/ขั้นตอน

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้ช่องทางที่บุคคลภายนอกและบุคคลภายใน สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเข้าถึงจากหน้าเว็บไซต์หลัก ที่เมนู "เกี่ยวกับ มศว" ที่หัวข้อ " ติดต่อสอบถาม / รับข้อเสนอแนะ / รับข้อร้องเรียน " โดยระบบจะแยกหัวข้อสำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ รับข้อร้องเรียน สำหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก และใช้อีกหนึ่งช่องทาง คือ การรับส่งข้อความผ่านทาง Messenger ของ Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเผยแพร่ขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนไว้ที่ ขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์

O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการเผยแพร่ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเข้าถึงจากหน้าเว็บไซต์หลัก ที่เมนู "เกี่ยวกับ มศว" ที่หัวข้อ " ติดต่อสอบถาม / รับข้อเสนอแนะ / รับข้อร้องเรียน " เลือกเมนู "ข้อมูลสถิติ"

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดทำรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานทั้งประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม ผลจากการมีส่วนร่วม และการนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ซึ่งทำการเผยแพร่รายงานดังกว่าไว้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

นโยบาย No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์เป็นส่วนงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่ ประกาศเจตนารมณ์ เป็นส่วนงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งกำหนดให้บุคลากรทุกระดับต้องไม่รับและไม่แสวงหาของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมายทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ eng.swu.ac.th ที่เมนู "เกี่ยวกับคณะ" หัวข้อ "การส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส"

 

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ “การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ของกรมป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งกำหนดให้ทุกส่วนงานทำแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับบุคคล และสำหรับหน่วยงาน  จากนั้นทำการรวบรวบแบบรายงานดังกล่าวสรุปผลภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ไม่มีการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสําหรับหน่วยงานตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และเป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน

O31 รายงานผลการดําเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบงานบริหารความเสี่ยง ส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งกำหนดประเด็นความเสี่ยง เรื่อง การไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน โดยมีการเผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์หลักของ มศว --> เรื่อง การบริหารความเสี่ยง --> เมนู เอกสารเผยแพร่

แผนป้องกันการทุจริต

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี และแจ้งกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกส่วนงานเพื่อทราบและพิจารณานำไปดำเนินการ รวมทั้งเผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์หลักของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ทำหน้าที่ในการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี และนำผลการดำเนินงานประกอบการพิจารณาในรอบปีต่อไป โดยเผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์หลักของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ให้ความสำคัญเรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดยอธิการบดี ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย เป็นประธาน คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มศว ปี พ.ศ. 2565 โดยนำผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดมาพิจารณาโดยละเอียด เพื่อนำมากำหนดมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีปัจจุบัน โดยเผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์หลักของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

O35 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความสำคัญเรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดยอธิการบดี ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย เป็นประธาน คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดผ่านการประชุมร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยเผยแพร่การดำเนินงานที่หน้าเว็บไซต์หลักของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย