ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวยุพาพร ประไพย์ ได้รับเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น เป็น เจ้าหน้าที่วิจัย ระดับชำนาญการ

นางสาวยุพาพร ประไพย์  ได้รับเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น เป็น เจ้าหน้าที่วิจัย ระดับชำนาญการ
Posted: May 5, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวยุพาพร  ประไพย์

พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ สังกัด งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย ระดับปฏิบัติการ ได้รับเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นเป็น "เจ้าหน้าที่วิจัย ระดับชำนาญการ"
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3568/2565 ลงวันที่ 21 เมษายน 2565
 

Print
Tags: