ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ 2564

Posted: Dec 7, 2020
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1YWtTOietkxF4o8GQvegIDzZQ9AcTVWfA/view


หมายเหตุ :

แบบฟอร์ม ขอสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2564
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1q9zv7ZyMV9fE65gnNixzi6JaAhPpXdaE/view

Print
Tags:

หมวดหมู่