ทุนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการพี่ติวน้อง ปีการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ 2 วิชา Physics (ทุกภาค)

ภาคเรียนที่ 1

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่น 25)

ข่าวรับสมัครงาน (สำหรับนิสิต)

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อมูลติดต่อฝ่ายกิจการนิสิต

ฝ่ายกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต (รักษาการแทน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ศรีรมรื่น

Phone : 02-649-5000 Ext. 27083
E-mail : paranee@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต (รักษาการแทน)
อ.สุทธิพันธ์ อักษรเนียม

Phone : 02-649-5000 Ext. 27051
E-mail : suttipan@g.swu.ac.th

นางสาวศิริวรรณ ดับทุกข์

Phone : 02-649-5000 Ext. 27072
E-mail : siriwand@g.swu.ac.th

นางสาวยอดแก้ว ผู้ภักดี

Phone : 02-649-5000 Ext. 27083
E-mail : yodkaew@g.swu.ac.th