ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 37 ทุน

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 37 ทุน
Posted: Jul 28, 2022
Comments: 0
Author: admin

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 37 ทุน 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ได้เพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำกลับมาพัฒนาการเรียน รวมถึงเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

กำหนดรับสมัคร

ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 (โดยถือเอาวันที่ลงตราประทับรับเอกสารของฝ่ายกิจการนิสิต หรือ หน่วยงานขนส่ง)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=32331

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาที่
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก 26120 (โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น) หรือ ส่งด้วยตนเองที่กล่องส่งทุนหน้าอาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตึก วศ.)

Print
Tags:

หมวดหมู่