ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้น ปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตและไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้น ปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตและไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) และชั้น ปีที่ 2 (รหัส 64) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตและไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ทราบ เข้าใจ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ระบบการศึกษา กฎระเบียบปฏิบัติของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ข้อพึงปฏฺิบัติในการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม พร้อมให้นิสิตเกิดความซาบซึ้ง ตระหนักถึงพระคุณของคณาจารย์ ในฐานะเป็นผู้ที่อบรมสั่งสอนประสิทธิประสาทความรู้ และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี 


*นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้บันทึก “กิจกรรมบังคับ”

Print
Tags: