ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

Posted: Dec 7, 2023
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

กำหนดการรับสมัคร
ภายในวันที่ 12 มกราคม 2567

ประเภทการสนันสนุน

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท)
โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย (ทนุละไม่เกิน 300,000 บาท)
โครงการวิจัยมุ่งเป้าเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท)
โครงการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสนับสนนุการเรียนการสอนสำหรับสายปฏิบัติการ (ทุนละไม่เกิน 70,000 บาท)

ดาวน์โหลดเอกสาร

Print
Tags:

หมวดหมู่