ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” ประจำปีงบประมาณ 2567

Posted: Apr 2, 2024
Comments: 0
Author: admin

❤️หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567

🎏กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)”

🌟แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น”

📮สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่  29 มีนาคม 2567 – 23 เมษายน 2567 ปิดรับเวลา 15.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 18.30 น.)

📚ผู้สนใจสามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

 

Print
Tags:

หมวดหมู่