ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท PROTOSS Technology  จัดกิจกรรม mini workshop : เรียนรู้วิธีการจัดการฐานข้อมูล (SQL) ตั้งแต่พื้นฐานจนนำไปใช้งาน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท PROTOSS Technology  จัดกิจกรรม mini workshop : เรียนรู้วิธีการจัดการฐานข้อมูล (SQL) ตั้งแต่พื้นฐานจนนำไปใช้งาน

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท PROTOSS Technology  จัดกิจกรรม mini workshop : เรียนรู้วิธีการจัดการฐานข้อมูล (SQL) ตั้งแต่พื้นฐานจนนำไปใช้งาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมประเภท Oral Presentation การประชุมวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3
รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมประเภท Oral Presentation การประชุมวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3

รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมประเภท Oral Presentation การประชุมวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต "เสวนาประสบการณ์ในสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์และการเรียนต่อต่างประเทศ"
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต "เสวนาประสบการณ์ในสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์และการเรียนต่อต่างประเทศ"

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต "เสวนาประสบการณ์ในสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์และการเรียนต่อต่างประเทศ"

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท พลัส ไอที โซลูชั่น จำกัด จัดกิจกรรม Plus It University Road Show
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท พลัส ไอที โซลูชั่น จำกัด จัดกิจกรรม Plus It University Road Show

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท พลัส ไอที โซลูชั่น จำกัด จัดกิจกรรม Plus It University Road Show

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ Ecole 42 Bangkok สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ Ecole 42 Bangkok สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ Ecole 42 Bangkok สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อต่างประเทศ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อต่างประเทศ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อต่างประเทศ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 12 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 12 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 12 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องสร้างพลาสมาในวัฏภาคของเหลวเพื่อการแปรสภาพสารชีวภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องสร้างพลาสมาในวัฏภาคของเหลวเพื่อการแปรสภาพสารชีวภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องสร้างพลาสมาในวัฏภาคของเหลวเพื่อการแปรสภาพสารชีวภาพ

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ “The 62nd Kasetsart University Annual Conference”
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ “The 62nd Kasetsart University Annual Conference”

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ “The 62nd Kasetsart University Annual Conference”

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋วสู่ลมหายใจวิเศษ
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋วสู่ลมหายใจวิเศษ

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋วสู่ลมหายใจวิเศษ

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  สถาพรประสาธน์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ระบบกระแสชน 4 ทิศทาง
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  สถาพรประสาธน์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ระบบกระแสชน 4 ทิศทาง

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  สถาพรประสาธน์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ระบบกระแสชน 4 ทิศทาง

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  สถาพรประสาธน์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องอบแห้งกระแสชนแบบวิถีโค้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  สถาพรประสาธน์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องอบแห้งกระแสชนแบบวิถีโค้ง

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  สถาพรประสาธน์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องอบแห้งกระแสชนแบบวิถีโค้ง

นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ เข้ารับฟังความพร้อมในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ เข้ารับฟังความพร้อมในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ เข้ารับฟังความพร้อมในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาดูงานบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นเอส สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด และ บริษัท เอส.พี.เค. เครน จำกัด
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาดูงานบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นเอส สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด และ บริษัท เอส.พี.เค. เครน จำกัด

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาดูงานบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นเอส สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด และ บริษัท เอส.พี.เค. เครน จำกัด

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ SCB iT University Roadshow x SWU ComEn EE Agenda
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ SCB iT University Roadshow x SWU ComEn EE Agenda

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ SCB iT University Roadshow x SWU ComEn EE Agenda

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระบบภายในโรงพยาบาล
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระบบภายในโรงพยาบาล

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระบบภายในโรงพยาบาล

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2566
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2566

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2566

นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์
นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์

นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับ  Mr. Michael Galli, Director of International Recruitment and Admissions จาก British Colombia Institute of Technology (BCIT) ประเทศแคนาดา เดินทางมาเยือนเพื่อร่วมหารือ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับ  Mr. Michael Galli, Director of International Recruitment and Admissions จาก British Colombia Institute of Technology (BCIT) ประเทศแคนาดา เดินทางมาเยือนเพื่อร่วมหารือ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับ  Mr. Michael Galli, Director of International Recruitment and Admissions จาก British Colombia Institute of Technology (BCIT) ประเทศแคนาดา เดินทางมาเยือนเพื่อร่วมหารือ

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดนวัตกรรม The Magic Breath Innovation Contest 2023
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดนวัตกรรม The Magic Breath Innovation Contest 2023

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดนวัตกรรม The Magic Breath Innovation Contest 2023

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อวยพรกชกร ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องวัดอิมพีแดนซ์ของร่างกายและชิ้นเนื้อเยื่อแบบหลายตำแหน่งและหลายความถี่วัด
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อวยพรกชกร ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องวัดอิมพีแดนซ์ของร่างกายและชิ้นเนื้อเยื่อแบบหลายตำแหน่งและหลายความถี่วัด

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อวยพรกชกร ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องวัดอิมพีแดนซ์ของร่างกายและชิ้นเนื้อเยื่อแบบหลายตำแหน่งและหลายความถี่วัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ชุดไฟสัญญาณและอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณไฟสำหรับรถจักรยาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี  ศุภสุธีกุล ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ชุดไฟสัญญาณและอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณไฟสำหรับรถจักรยาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ชุดไฟสัญญาณและอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณไฟสำหรับรถจักรยาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินศุภา จุ้ยจุลเจิม ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินศุภา จุ้ยจุลเจิม ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินศุภา จุ้ยจุลเจิม ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร

อาจารย์ ดร.สมภพ แสงผึ้ง ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร
อาจารย์ ดร.สมภพ แสงผึ้ง ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร

อาจารย์ ดร.สมภพ แสงผึ้ง ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร

ทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร ประจำปีการศึกษา 2567

ทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร ประจำปีการศึกษา 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (IMC)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (IMC)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (IMC)

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์รับฟังการบรรยาย หัวข้อ ทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ประสบความสำเร็จได้
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์รับฟังการบรรยาย หัวข้อ ทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ประสบความสำเร็จได้

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์รับฟังการบรรยาย หัวข้อ ทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ประสบความสำเร็จได้

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล SCOPUS ประจำปี 2023
นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล SCOPUS ประจำปี 2023

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล SCOPUS ประจำปี 2023

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-6273 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-6273 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Terabyte Plus Campus Roadshow
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Terabyte Plus Campus Roadshow

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Terabyte Plus Campus Roadshow

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “SCB Campus Roadshow”
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “SCB Campus Roadshow”

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “SCB Campus Roadshow”

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับ ผู้แทนจาก Illinois State University เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับ ผู้แทนจาก Illinois State University เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับ ผู้แทนจาก Illinois State University เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับอุดมศึกษา ประเภทกลุ่มการแพทย์และสุขภาพ
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับอุดมศึกษา ประเภทกลุ่มการแพทย์และสุขภาพ

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับอุดมศึกษา ประเภทกลุ่มการแพทย์และสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก เสือสีนาค เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก เสือสีนาค เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก เสือสีนาค เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้น

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นำผลงานวิจัยและนวัตกรรม จัดแสดงนิทรรศการกลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในงานวันนักประดิษฐ์
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นำผลงานวิจัยและนวัตกรรม จัดแสดงนิทรรศการกลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในงานวันนักประดิษฐ์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นำผลงานวิจัยและนวัตกรรม จัดแสดงนิทรรศการกลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในงานวันนักประดิษฐ์

นิสิตภาควิศวกรรมชีวการแพทย์ร่วมจัดแสดงผลงานที่ได้รางวัลการวิจัยแห่งชาติ  ประเภทสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ในงานวันนักประดิษฐ์
นิสิตภาควิศวกรรมชีวการแพทย์ร่วมจัดแสดงผลงานที่ได้รางวัลการวิจัยแห่งชาติ  ประเภทสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ในงานวันนักประดิษฐ์

นิสิตภาควิศวกรรมชีวการแพทย์ร่วมจัดแสดงผลงานที่ได้รางวัลการวิจัยแห่งชาติ  ประเภทสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ในงานวันนักประดิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Amit Prashant, Dean of Engineering จาก Institute of Technology Gandhinagar และ India Embassy
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Amit Prashant, Dean of Engineering จาก Institute of Technology Gandhinagar และ India Embassy

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Amit Prashant, Dean of Engineering จาก Institute of Technology Gandhinagar และ India Embassy

นิสิตและคณาจารย์วิศวกรรมชีวการแพทย์เข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย
นิสิตและคณาจารย์วิศวกรรมชีวการแพทย์เข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย

นิสิตและคณาจารย์วิศวกรรมชีวการแพทย์เข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อวยพรกชกร ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์แบบไร้สาย
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อวยพรกชกร ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์แบบไร้สาย

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อวยพรกชกร ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์แบบไร้สาย

นิสิตชั้นปีที่ 4 แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาดูงานและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2566
นิสิตชั้นปีที่ 4 แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาดูงานและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

นิสิตชั้นปีที่ 4 แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาดูงานและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ใน The 5 International Conference on Radiation and Emission in Materials 2023
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ใน The 5 International Conference on Radiation and Emission in Materials 2023

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ใน The 5 International Conference on Radiation and Emission in Materials 2023

คณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ บริการวิชาการตรวจซ่อมเครื่องมือแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาและมูลนิธิเยือนเย็น
คณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ บริการวิชาการตรวจซ่อมเครื่องมือแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาและมูลนิธิเยือนเย็น

คณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ บริการวิชาการตรวจซ่อมเครื่องมือแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาและมูลนิธิเยือนเย็น

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องพลาสมาแอคทูเอเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอนฝุ่นเชิงไฟฟ้าสถิต
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องพลาสมาแอคทูเอเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอนฝุ่นเชิงไฟฟ้าสถิต

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องพลาสมาแอคทูเอเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอนฝุ่นเชิงไฟฟ้าสถิต

ทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยให้ได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยให้ได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยให้ได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

RSS
12345678

หมวดหมู่