ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยใช้เงินทุนพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567

Posted: Aug 18, 2023
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยใช้เงินทุนพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินสนับสนุน ยื่นขอทุนสนับสนุนการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ 2567 ไม่เกินวันที่ 14 มิถุนายน 2567
 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://drive.google.com/file/d/1nKJ_RzgtC0-XcheTGin-dToKCcpG7p1i/view?usp=sharing

Print
Tags:

หมวดหมู่