ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อประกวดในเวทีนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Posted: Oct 12, 2023
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อประกวดในเวทีนานาชาติ โดยใช้เงินทุนพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ ผู้ยื่นขอรับทุนสนับสนุนต้องยื่นเอกสารผ่านระบบสารบรรณ ไม่เกินวันที่ 14 มิถุนายน 2567
 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://drive.google.com/file/d/1B3rxm4WPgusyDHaW6tnc27wY14uTfagK/view?usp=sharing

Print
Tags:

หมวดหมู่