ทุนวิจัย

RSS
12345

คลินิกวิจัย เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความประสงค์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติฐาน SCOPUS สมัครเข้าร่วมโครงการ “คลินิกวิจัย เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนค่าตรวจทานภาษาอังกฤษของบทความต้นฉบับ และ ค่าตีพิมพ์บทความ โดยสมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน Google Form https://forms.gle/ToHesRUtDPobNnMUA ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

แบบฟอร์มขอรับสนับสนุนค่าตรวจภาษา

แบบฟอร์มขอรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

 1. หลักเกณฑ์
 2. เอกสารขอทุน
 3. เอกสารประกอบการเบิกเงิน
 4. เอกสารภาคผนวก

ประกาศเกณฑ์การมอบรางวัล

 1. เกณฑ์การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. แบบฟอร์มสมัครรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2565
 3. ขยายเวลาประกาศรับสมัครเกณฑ์การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564 
 4. เกณฑ์การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย งานนวัตกรรม และงานบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2564 
 5. แบบฟอร์มการสมัคร / เสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเข้ารับรางวัลผลงานวิจัย งานนวัตกรรม และงานบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2564  | DOC | PDF
 6. คู่มือการใช้งานในระบบ HURIS การกรอกผลงานทางวิชาการเพื่อสมัครรางวัลประกาศเกียรติคุณอาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานด้านวิจัยดีเด่นประจำปี 2564 

งานวิจัย

 1. หลักเกณฑ์
 2. แบบฟอร์ม
 3. อื่นๆ

วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบตอบรับการตีพิมพ์บทความลงในวารสาร

แม่แบบการเขียนบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ | TH | EN |

(เมษายน - กันยายน 2566)

กองบรรณาธิการวารสาร ( ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2565)

สนใจส่งบทความต้นฉบับได้ที่ ระบบ ThaiJo2.0

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบรรณาธิการ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทร 02-649-5000 ต่อ 27560 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 092 - 565 - 1458 Line ID : yu_research

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
E-mail : research.engswu@gmail.com