ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตต์อลิน พันธุ์อภัย ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร โต๊ะกายภาพบำบัดสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพช่วงแขนที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงควบคุมการทำงานผ่านเครือข่ายไร้สายฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตต์อลิน พันธุ์อภัย ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร โต๊ะกายภาพบำบัดสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพช่วงแขนที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงควบคุมการทำงานผ่านเครือข่ายไร้สายฯ

🎊 ขอแสดงความยินดีกับ 🎊

📖 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง "โต๊ะกายภาพบำบัดสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพช่วงแขนที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงควบคุมการทำงานผ่านเครือข่ายไร้สายและปรับความยาวชุดรองรับแขนได้" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 

⚙️ ผู้ประดิษฐ์ ⚙️
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตต์อลิน พันธุ์อภัย 
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และคณะ

Print
Tags:

หมวดหมู่