ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดย ABET (13 - 14 พฤษภาคม 2567)

กิจกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดย ABET (13 - 14 พฤษภาคม 2567)
Posted: May 15, 2024
Comments: 0
Author: admin

บุคลากรสายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดย Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) เมื่อวันที่ 13 ถึง 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เมรี เวชารัตนา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้เกณฑ์ฯ ในการปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับอรงมาตราฐานฯ หลักสูตรต่อไป


ที่มา : Facebook EGSWU

Print
Tags:

หมวดหมู่