ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 0926 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง 70926 สังกัด สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,250.00 บาท

หลักฐานที่ใช้สมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3x4 ซม.(ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
  5. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา, หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน, หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
  6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร 13 พฤษภาคม 2567 08:30 น. - 27 พฤษภาคม 2567 16:30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
นางสาวผุสดี บำรุงกิจ
เบอร์ติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 27074  
อีเมล pusadeeb@g.swu.ac.th

ผู้ประกาศ น.ส.สปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร

ที่มา : SWU Recruitment

Print
Tags:

หมวดหมู่