ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตต์อลิน พันธุ์อภัย ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร อุปกรณ์พยุงสายเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิดแบบมีตัวรองรับและปรับยืดสายเครื่องช่วยหายใจได้

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตต์อลิน พันธุ์อภัย ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร อุปกรณ์พยุงสายเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิดแบบมีตัวรองรับและปรับยืดสายเครื่องช่วยหายใจได้

💐ขอแสดงความยินดีกับ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “อุปกรณ์พยุงสายเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิดแบบมีตัวรองรับและปรับยืดสายเครื่องช่วยหายใจได้” ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 

👩ผู้ประดิษฐ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตต์อลิน พันธุ์อภัย 
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และคณะ

Print
Tags:

หมวดหมู่