ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น ในโครงการประกวด CWIE ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น ในโครงการประกวด CWIE ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉

นางสาวเมธาวี เชื้อชาวนา  
นางสาวสุธิดา ไพบูลย์พูนทรัพย์  
นางสาวสุนิพพา ธรรมพิทักษ์ใจ  
นายเอกลักษณ์ เคนเครือ  
นางสาวภูริศรา ขำโคกกรวด 
นายศศิวัฒน์ ภัทรวนัสธนัน

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ด้านนวัตกรรมดีเด่น ชื่อโครงการ "FPGA-based AI Inference Accelerators: Shopping Mall Navigation System" ในโครงการประกวด CWIE ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ของเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยมี อาจารย์สุทธิพันธ์ อักษรเนียม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมวล ชูรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ที่มา Facebook CPE SWU

Print
Tags:

หมวดหมู่