ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6273 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6273 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 683/2566 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาดังนี้

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง  (1) 7 -  6273

ไม่มีผู้ผ่านการสรรหา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณผุสดี บำรุงกิจ
เบอร์ติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 27074
อีเมล pusadeeb@g.swu.ac.th
ผู้ประกาศ น.ส.ปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน


ที่มา : SWU Recruitment

Print
Tags:

หมวดหมู่