ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

พันเอกหญิง ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรับรางวัล "ศรีสง่าศรีนครินทร" ประเภทรางวัล : ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

พันเอกหญิง ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรับรางวัล "ศรีสง่าศรีนครินทร" ประเภทรางวัล : ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ

พันเอกหญิง ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์และประธานสภาคณาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

👸ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิจัย วิชาการและนวัตกรรม งานเชิดชูเกียรติ "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"  ได้รับรางวัล “ศรีสง่าศรีนครินทร” 
ปีการศึกษา 2566 เป็นศิษย์เก่าสำเร็จการศึกษาปี 2548 จากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่มา : Facebook PRswu

Print
Tags:

หมวดหมู่