ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดวันเวลา เกี่ยวกับการสอบปลายภาค สำหรับนิสิตภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 27 พฤษภาคม 2567 ดังมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

หมายเหตุ ถ้ากรณีอาจารย์ผู้สอนต้องการจัดสอบแบบออนไลน์ หรือจัดสอบนอกตารางสอบ ให้แจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายวิชาการ

Download ประกาศ
 

Print
Tags:

หมวดหมู่