ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และธุรกิจ AI Research & Innovation Expo 2024

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และธุรกิจ AI Research & Innovation Expo 2024

ขอแสดงความยินดี

ทีม SWU Plasma Team 

นางสาวอนุสรา เกื้อเดช
นางสาวอามีนา ฮาแวถือลอง
นายอุกฤษฏ์ มารุ่ง

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. คณิศร์ มาตรา

เนื่องในโอกาสได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลรวม 2,000 บาท ภายใต้ชื่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และธุรกิจชื่อ  "GROWGREEN" ในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และธุรกิจ AI Research & Innovation Expo 2024

จัดโดย คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว
วันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ห้อง ศร 204 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์

ที่มา : Facebook EESWU

Print
Tags:

หมวดหมู่