ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมประเภท Oral Presentation การประชุมวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3

รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมประเภท Oral Presentation การประชุมวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3

นิสิตและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทยทำงานวิจัยร่วมกับนิสิตและคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมประเภท Oral Presentation ภายใต้ผลงาน "นวัตกรรมกล่องยาสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน" ใน “การประชุมวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3 (THE 3rd INTER-INSTITUTIONAL HEALTH PROMOTION ACADEMIC CONFERENCE)" ✨🎙️🎟️

📌 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

👉🏻 นิสิตและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

นาย กฤษฎา บุญโสม 
นาย พักต์ภูมิ จีรประภาพันธ์
นางสาว ณัฐภัสสร หวังศักราทิตย์ 
นางสาว ทักษพร เรืองรอง

⚙️อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร.ธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง
ผศ.ดร.สุชาดา ตันติสถิระพงษ์
อ.ดร.สิระ จําปาเงิน

👉🏻 นิสิตและอาจารย์สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด

นางสาวคณิตา พูลเพิ่ม
นางสาว พิชญาภัค จันทร 
นางสาว ศลิษา คณานิตย์สกุล

🩻 อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร.พิมลพร เชาวน์ไวพจน์
อ.ดร.ยุพารัตน์ อดกลั้น

ที่มา : Facebook BMESWU

Print
Tags:

หมวดหมู่