ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษานิสิต คณะวิศวกรรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

Posted: Apr 1, 2024
Comments: 0
Author: admin

คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาได้ดำเนินการพิจารณาทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 80 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งหมด 400,000.- บาท รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

  • ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและเรียนดี จำนวน 50 ทุน
  • ทุนนิสิตจิตอาสา จำนวน 30 ทุน

Download ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

Print
Tags:

หมวดหมู่