ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภาคอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภาคอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภาคอุตสาหกรรม (Industrial Advisory Board, IAB) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดการหลักสูตร จากภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมจริง และเพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานตามแนวทางของ Accreditation Board for Engineering and Technology, ABET โดยการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภาคอุตสาหกรรมของภาควิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เข้าร่วมประชุมกับคณาจารย์ทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งมาจากบริษัทต่างๆ ได้แก่

  1. คุณวัชรพงษ์ เกาะโพธิ์ ผู้แทนจาก บริษัท เช้งเก้อร์ (ไทย) จำกัด
  2. คุณสกล ปัญญาคำ ผู้แทนจาก บริษัท ออฟฟิศเมท โลจิสติกส์ จำกัด
  3. คุณจักราวุธ ไรแสง ผู้แทนจาก บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  4. คุณสานิตย์ สงสุรินทร์ ผู้แทนจาก บริษัท เอ็มอีทรานส์ จำกัด
  5. คุณวิชญ์ เอียดแก้ว ผู้แทนจาก บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  6. คุณจิรเดช อยู่บรรพต ผู้แทนจาก บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  7. คุณจุฬา ตันติพงศ์ ผู้แทนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หลักสูตรขอขอบคุณทุกท่านและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำข้อคิดเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายต่อไป

ที่มา Facebook PRIESWU

Print
Tags:

หมวดหมู่