ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 5819 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5819 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำ นาจตามความในมาตรา 29 มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 683/2566 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ดังนี้


ไม่มีผู้ผ่านการสรรหา


ที่มา : SWU Recruitment

Print
Tags:

หมวดหมู่