ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับ ผู้แทนจาก Illinois State University เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับ ผู้แทนจาก Illinois State University เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
Posted: Feb 13, 2024
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 12 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567 Dr. Roopa Rawjee, Executive Director, Office of International Engagement, Illinois State University (ISU) สหรัฐอเมริกา และคณะรวม 5 คน เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมผู้บริหารจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ Illinois State University มีความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒมายาวนานตั้งแต่ปี 1984 โดยผู้บริหารของ 2 สถาบัน ได้มีการพูดถึงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เพื่อพัฒนาด้านความเป็นนานาชาติร่วมกันในอนาคต

ที่มา : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print
Tags:

หมวดหมู่