ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดวันเวลา เกี่ยวกับการสอบกลางภาค สำหรับนิสิตภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567 ดังมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

หมายเหตุ ถ้ากรณีอาจารย์ผู้สอนต้องการจัดสอบแบบออนไลน์ หรือจัดสอบนอกตารางสอบ ให้แจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายวิชาการ

Download ประกาศ
https://l.uni.net.th/cqp3rf7hi8

Print
Tags:

หมวดหมู่