ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

ประเภทการสนับสนุน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  กำหนดแนวทางการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการนำ (ก) ความรู้ (ข) ผลงานวิชาการ (ค) ผลงานวิจัย และ/หรือ (ง) ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ของบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปให้บริการวิชาการแก่สังคม ในวงเงินไม่เกิน 250,000.00 บาท/โครงการ

Print
Tags:

หมวดหมู่