ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Agile way of work

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Agile way of work

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ Agile way of work “ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 (รายวิชา CPE 230 Database System Design and Management สอนโดย อ.ธิติพร ประมวน) เพื่อเป็นการเรียนรู้การทำงานพัฒนา Software ด้วย Agile Methodology with Scrum framework และเพื่อทดลองการทำงานแบบ Scrum โดยจะมี requirement ที่เป็นตัวอย่างการพัฒนา software ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อในการทำงานกลุ่มของนิสิต โดยคุณพงษ์ชัย เจริญรุ่งโรจน์คุณ (Learning Development Manager, Digital Tech Academy) วิทยากรจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ณ ห้อง G636 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางไฟฟ้า (ตึก G) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566


ที่มา : Facebook CPE SWU

Print
Tags:

หมวดหมู่