ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนส่งเสริมนิสิตเพื่อการแข่งขันระดับชาติ/นานาชาติ ปีการศึกษา 2566 (ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566)

Posted: Oct 4, 2023
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมนิสิตเพื่อการแข่งขันระดับชาติ/นานาชาติ 


ส่งเอกสารประกอบการขอรับทุน พร้อมหลักฐานประกอบการขอรับทุนโดยผ่านภาควิชาที่สังกัด ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

เอกสารดาวน์โหลด

Print
Tags:

หมวดหมู่