ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนส่งเสริมทักษะสื่อสารระดับชาติ/นานาชาติ ปีการศึกษา 2566 (ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566)

Posted: Oct 4, 2023
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง "หลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมทักษะสื่อสารระดับชาติ/นานาชาติ"


ส่งเอกสารประกอบการขอรับทุน พร้อมหลักฐานประกอบการขอรับทุน โดยผ่านภาควิชาที่สังกัด ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567


เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์และใบสมัคร

Print
Tags:

หมวดหมู่