ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจำปีการศึกษา 2566

Posted: Sep 18, 2023
Comments: 0
Author: admin

📣ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ทุนๆ 24,000.- บาท

✍️คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

  1. เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล และอุตสาหการ)
  2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
  3. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนิสิต
  4. มีผลการเรียนรวม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50

👉เงื่อนไขการให้ทุน

  1. นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องให้ความร่วมมือกับคณะ/มหาวิทยาลัยในทุกเรื่องที่ คณะ/มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือจากนิสิตตลอดเวลา
  2. นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของคณะ/มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

🌟หลักฐานการสมัครทุน

  1. ใบสมัครรับทุนการศึกษา 
  2. ใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรนิสิต จำนวน 1 ฉบับสำเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ

***สามารถส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ได้ที่ อาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 1 ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์***

👉ภายในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566

https://drive.google.com/file/d/1-gBEYUt-qLcdnpCpJD6s756KRZ4ubeZC/view?usp=sharing

Print
Tags:

หมวดหมู่