ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (รายวัน) สังกัด สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่องการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

 

บัดนี้การรับ สมัคร เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

เลขประจำตัวสอบ 001   นางสาวปริญากรณ์ ประดิษฐ์วงษ์

เลขประจำตัวสอบ 002   นางสาววัชราภรณ์ ราษี

เลขประจำตัวสอบ 003   นางสาวดวงใจ บ้านใหม่

เลขประจำตัวสอบ 004   นางสาวภัณฑิรา วงษาสิทธิพร

เลขประจำตัวสอบ 005   นางสาวศิริกัญญา ศรีเพ็ญ

เลขประจำตัวสอบ 006   นางสาวเบญญาภา วงมาเกษ

เลขประจำตัวสอบ 007   นางสาวธนิดา คันทะสอน

เลขประจำตัวสอบ 008   นางสาวนภัสสร ศาสตร์ทรัพย์

เลขประจำตัวสอบ 009   นางสาวเจนจิรา แสงสว่าง

เลขประจำตัวสอบ 010   นางสาววรปรัชญ์ สาครวาสี

เลขประจำตัวสอบ 011   นางสาวสาวิตรี ฤกษ์ใหญ่

เลขประจำตัวสอบ 012   นางสาวอารียา เพียรรัตน์

เลขประจำตัวสอบ 013   นางสาวสุพิชญา คุ้มวงศ์

เลขประจำตัวสอบ 014   นางสาวจารุวรรณ คำสน

 

ทังนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารับการสอบข้อเขียนในการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 02-649-5000 ต่อ 27074 หรือ 27084

ที่มา : ข่าวและกิจกรรม มศว

Print
Tags:

หมวดหมู่