ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำปีการศึกษา 2566

Posted: Sep 6, 2023
Comments: 0
Author: admin

📢ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 ทุนๆ 30,000.- บาท

✍️คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

  1. เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 (รหัส 65) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  2. ฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
  3. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนิสิต
  4. มีผลการเรียนรวม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.20

👉หลักฐานการสมัครทุน

  1. ใบสมัครรับทุนการศึกษา 
  2. ใบรายงานผลการศึกษาจำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรนิสิต จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ


***สามารถส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566***
https://drive.google.com/drive/folders/19jgM_0etmLdNW8yOVMcHtsZ3UuDVqICd?usp=sharing

Print
Tags:

หมวดหมู่